Гражданска отговорност

За нас
 
Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е предназначена за физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Какви рискове покрива застраховката?

✔ Неимуществените и имуществените вреди на трети лица, настъпили вследствие на телесно увреждане или смърт

✔ Вредите, причинени на чуждо имущество

✔ Пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането на третото лице

✔ Разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на Застрахованото лице

Какъв е териториалният обхват на застраховката?

✔ Република България

✔ Територията на останалите държави членки на системата „Зелена карта“ – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Конфедерация Швейцария, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония и Черна гора, Турция, Русия, Молдова, Украйна, Беларус, Мароко, Тунис, Израел и Иран

Какъв е лимитът по застраховката?

За територията на Република България:

✔ За неимуществени и имуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт: 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

✔ За вреди на имущество (вещи): 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

За територията на другите държави членки на Европейския съюз или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, застрахователните суми са съгласно местните законодателства.

Свържи се с нас

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]

В случай на настъпило застрахователно събитие виж тук.