Имуществени застраховки

За нас
 
Застраховките, които предлагаме за твоя дом, офис или търговски обект, са „Домашно имущество“, „Офиси и търговски обекти“ и „Индустриален пожар“. Повече информация за всяка от застраховките можеш да намериш в страницата по-долу.

Домашно имущество

Застраховката за домашното имущество покрива изцяло или частично жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството и други, собственост на физически или юридически лица.

Какви рискове покрива застраховката?

В зависимост от избраните рискове, застраховката за домашно имущество покрива:

✔ Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или отпадащи от тях части и предмети

✔ Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове

✔ Градушка

✔ Падане на лавина

✔ Вандализъм, включително злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия

✔ Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации

✔ Късо съединение и токов удар

✔ Удар от пътно превозно средство или животно

✔ Земетресение

✔ Кражба чрез взлом

✔ Кражба с използване на техническо средство

✔ Грабеж

✔ Загуба на доход от наем

✔ Гражданска отговорност на Застрахования, вследствие на покрит по полицата риск

✔ Необходими разходи

✔ Разходи за алтернативно настаняване

✔ Чупене на стъкла и витрини

Какъв е териториалният обхват на застраховката?

Застраховката има покритите на територията на Република България.

Офиси и търговски обекти

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи непроизводствена или производствена дейност. Застраховат се недвижими и/или движими имущества, собствени, наети, предоставени на отговорно пазене, ползване за фирмени цели, лекарски кабинети, офиси, магазини, търговски обекти, складове, стоки, оборудване и други.

Какви рискове покрива застраховката?

✔ Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или отпадащи от тях части и предмети

✔ Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове

✔ Градушка

✔ Падане на лавина

✔ Измръзване на стоково-материални запаси

✔ Вандализъм, включително злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия

✔ Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации

✔ Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации

✔ Късо съединение и токов удар

✔ Удар от пътно превозно средство или животно

✔ Земетресение

✔ Кражба чрез взлом

✔ Кражба с използване на техническо средство

✔ Грабеж

✔ Загуба на доход от наем

✔ Гражданска отговорност на Застрахования, вследствие на покрит по полицата риск

✔ Необходими разходи

✔ Разходи за алтернативно настаняване

✔ Чупене на стъкла и витрини

Какъв е териториалният обхват на застраховката?

Застраховката има покритите на територията на Република България.

Индустриален пожар

Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотека или заложено имущество застраховката се сключва в полза на банката-кредитор или трето лице.

Какви рискове покрива застраховката?

✔ Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или отпадащи от тях части и предмети

✔ Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове

✔ Градушка

✔ Падане на лавина

✔ Измръзване на стоково-материални запаси

✔ Вандализъм, включително злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия

✔ Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации

✔ Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации

✔ Късо съединение и токов удар

✔ Удар от пътно превозно средство или животно

✔ Земетресение

✔ Кражба чрез взлом

✔ Кражба с използване на техническо средство

✔ Грабеж

✔ Загуба на доход от наем

✔ Гражданска отговорност на Застрахования, вследствие на покрит по полицата риск

✔ Необходими разходи

✔ Разходи за алтернативно настаняване

✔ Чупене на стъкла и витрини

Какъв е териториалният обхват на застраховката?

Застраховката има покритите на територията на Република България.

Свържи се с нас

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]

В случай на настъпило застрахователно събитие виж тук.