Информация за потребители относно БенчМарк Кредит

Информация за потребители относно „БенчМарк Кредит” АД на основание Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители

1. Идентификационни данни на Кредитния посредник:

„БенчМарк Кредит” АД (наричано по-долу за краткост “Дружеството”), вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 206138444, със седалище и адрес на управление е Република България, гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет.2. www.bmcredit.bg, телефон за връзка: +359 962 54 05, адрес на електронна поща: [email protected].

2. „БенчМарк Кредит” АД осъществява дейност като необвързан кредитен посредник по
смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, като свързва пряко или непряко потребителите с кредитор – банкова или небанкова финансова институция.

3. „БенчМарк Кредит” АД е вписан в Регистъра на кредитните посредници към Българска
Народна Банка под рег. № BCI000057, достъпен на интернет адрес: www.bnb.bg, като в офиса на „БенчМарк Кредит” АД при поискване може да бъде предоставено копие от съответната регистрация/заявление, или актуално извлечение от регистъра на кредитните посредници, воден от БНБ.

4. „БенчМарк Кредит” АД предлага услуги по предоставяне на съвет.

5. „БенчМарк Кредит” АД предоставя безплатно услуги по кредитно посредничество на
клиентите си чрез подписване на Възлагателно писмо.

6. „БенчМарк Кредит” АД получава своето възнаграждение за кредитно посредничество
в пълен размер от кредитора, като неговият размер се посочва в стандартизирания европейски формуляр, предоставян на клиентите. Клиентите имат право, при поискване, да получат информация за разликите в размера на дължимите от различните кредитори комисиони по предлаганите договори за кредит.

7. „БенчМарк Кредит” АД прилага Процедура за подаване и разглеждане на жалби от
потребители и други заинтересовани лица, както и способите за алтернативно разрешаване на спорове, която е предоставена на разположение на интернет сайта на Дружеството www.bmcredit.bg, и в офиса по седалище и адрес на управление.