Информация за потребителя на застрахователни услуги

Информация за потребителя на застрахователни услуги на основание чл. 325 от Кодекса за застраховането

1. „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД, ЕИК 206231642, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Вискяр планина № 19, ет.2, е застрахователен брокер, вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор с Удостоверение №731-ЗБ/29.01.2021 г. Вписването и актуалната регистрация на брокера може да бъде проверена в Комисията за финансов надзор, 1000 София, ул. „Будапеща“ 16, тел.: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-mail: [email protected], или на интернет страницата на Комисия за финансов надзор: www.fsc.bg, раздел „Регистри и справки”, секция „Електронен регистър и картотека”, регистър „Застрахователни брокери”.

2. „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.

3. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД.

4. Жалби от ползватели на застрахователни услуги и други заинтересовани лица срещу „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД могат да се подават писмено на адреса на управление на брокера в гр. София, ул. Вискяр планина № 19, ет.2, както и на електронен адрес: [email protected], като следва да се посочи име, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка. След разглеждане на жалбата, а при необходимост след представяне на допълнителни документи и информация, „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД ще отговори писмено в едномесечен срок от постъпване на жалбата. Жалби могат да бъдат подавани и до Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща” № 16, e mail: [email protected], или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК) на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. Славейков №4А. тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail [email protected]. „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приеме, производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

Приложимият закон е българският. В отношенията между страните се прилагат разпоредбите на застрахователния договор, общи и специални застрахователни условия, вътрешни правила и политики, както и съответните разпоредби на българското законодателство (Кодекс за застраховане, Търговски закон, Закон за задълженията и договорите и др.)

5. При осъществяване на застрахователното посредничество „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД представлява ползвателя на застрахователни услуги на основание договор за възлагане.

6 „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД извършва застрахователно посредничество за: ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД, ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЗД „БУЛ ИНС“ АД, ЗК „УНИКА“ АД, ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД, „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, „ЗД ЕВРОИНС“ АД, ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, „ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД, „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД.

7. При условията предвидени в действащото законодателство „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД може да предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните от него застрахователни продукти, съгласно чл. 325а, ал. 5 от КЗ – въз основа на справедлив и личен анализ. „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, на база на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга. „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД определя изискванията и потребностите на потребителя на застрахователни услуги, както и основанията си за дадените на потребителя съвети относно конкретна застраховка само въз основа на писмено предоставената от последния информация, въз основа на която се определя застрахователния му интерес.

8. За осъщественото застрахователно посредничество, в резултат на което е сключен договор за застраховка, „БЕНЧМАРК БРОКЕР“ ООД получава възнаграждение, което съгласно чл. 301, ал. 3 от Кодекса за застраховане е включено в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.