Отговорности

За нас
 
Застраховките са предназначена за юридически лица, еднолични търговци и физически лица, осъществяващи определена дейност. Покрива се гражданската отговорност на застрахования (в т.ч. ръководни органи на застрахования, техните заместници и членове на колективни органи на управление, както и служителите на трудов договор от всички категории персонал) за имуществените и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейност. Всички видове застраховки Отговорности можеш да разгледаш в страницата по-долу:

Гражданска отговорност на юридически лица

Покрива отговорността на български или чуждестранни юридически лица (в т.ч. по договореност могат да се включат ръководители, служители, длъжностни лица, както и допълнително застраховани дейности) за сумите, които лицето е законно задължено да заплати като компенсация за материални щети и телесни увреждания (вкл. смърт, заболяване, загуба на работоспособност), причинени на трети лица в резултат на извършваната от него дейност или поради негово бездействие.

Отговорност на работодателя

Застраховката покрива отговорността на застрахования в качеството му на работодател по отношение на обезщетенията, които той следва да заплати съгласно Кодекса на труда на своите работници и служи-тели за вреди от трудова злополука, настъпила през срока на действие на застраховката при или по повод изпълнение на възложена от него работа или на каквато и да е работа, извършена и без негово нареждане, но в негов интерес, както и по време на почивка, прекарана в предприятието. Покрива се и отговорността на застрахования, когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила.

Отговорност за дейността

Покрива отговорността на застрахования за щети на имущество и/или телесни увреждания (вкл. смърт) на трети лица, причинени от него вследствие или по повод упражняване на застрахованата дейност, както и притежаването, стопанисването и използването на помещения.

Отговорност за продукта

Покрива се отговорността на застрахования за телесно увреждане (вкл. смърт) и/или щети на имущество на трети лица, причинени от неговите продукти. Застрахователната премия се определя в зависимост от размера на търговския оборот и вида на продуктите, териториалния обхват на покритието, договореното самоучастие и избраните лимити на отговорност.

Отговорност на наемателя

Застраховката покрива отговорността на застрахования за причинените от него материални щети на сгради и/или помещения, които той ползва по силата на договор за наем.

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството

Застраховката се сключва съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Договорите за възлагане на строителни работи изискват сключването и на застраховки за отговорност на участниците в проектирането и строителството. На застраховане съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ подлежат всички лица, занимаващи се с проектиране, консултиране, строителство, строителен надзор и технически контрол. За всеки отделен участник в проектирането и строителството минималните лимити на отговорност са определени по категории строежи и са записани в Наредбата. Възможно е сключване на застраховки с по-високи лимити на отговорност, както е указано в чл. 173, ал. 1 от ЗУТ и касае доброволните нива на застраховане.

Всички рискове на предприемача

Застраховката осигурява покритие срещу всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, съоръжения и оборудване и отговорности. Покрива се непредвидена или внезапна възникнала вреда или загуба по каквато и да е причина с изключение на изрично изключените в общите условия на застрахователите.

Отговорност на хотелиера и ресторантьора

Покрива се отговорността на застрахования за претърпени от негови клиенти и/или посетители щети на имущество и/или телесни увреждания (вкл. смърт), настъпили при предоставяните от него услуги, включени в обхвата на хотелиерската и/или ресторантьорската дейност в негов собствен или нает обект.

Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие

Покрива гражданската отговорност на юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи охранителна дейност, както и физически лица, които използват огнестрелно оръжие за самоотбрана, културни, ловни и спортни цели за пряко причинените през времетраене на застраховката имуществени и неимуществени вреди на трети лица, във връзка с използването на огнестрелно оръжие по повод осъществяване на охранителна дейност, охрана и самоотбрана.

Отговорност на транспортни фирми

Застраховани могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за превоз на пътници и товари. Изискването за наличие на застраховка е предвидено в Регламент (ЕО) № 1071/2009 г. на Европейският парламент, налагащ промените в Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари и Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Отговорност на изделието

Застраховката покрива разходите на производителя или търговеца за нанесени вреди на потребителите на стоки и изделия, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от застрахования. Покритието обхваща и разходите за унищожаването, поправката, промяната или замяната на продукта.

Отговорност на адвоката

Застраховката се сключва задължително от лица, упражняващи адвокатската професия, съгласно чл. 50 от Закона за адвокатурата.

Какви рискове покрива застраховката:

✔ Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти при изпълнение на професионалните задължения като адвокат (включително от небрежност, грешки или пропуски);

✔ Разходи по уреждане на претенции, направени със съгласието на застрахователя, като договорените в застраховката лимити включват и разноските по уреждането на исковете;

✔ Всички суми, дължими съгласно точките по-горе, във връзка с отговорност на партньори (адвокати, помощник-адвокати, записани в застрахователната полица) в случаите, когато съвместно защитават интересите на доверител или подзащитен.

Професионална отговорност на нотариуси

Застраховката се сключва от лица, извършващи нотариална дейност, и има задължителен характер съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Какви рискове покрива застраховката:

✔ Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти при изпълнение на професионалните задължения като нотариус.

✔ Всички разходи по уреждането на претенции, направени със съгласие на застрахователя, като уговорените лимити включват и разноските по уреждането на исковете;

✔ Всички суми, дължими съгласно точките по-горе във връзка с отговорност на помощник-нотариуси, стажант-нотариуси и други служители в кантората на застрахования.

Професионална отговорност на експерт-счетоводители и финансови одитори

Застраховката се сключва задължително от лица, извършващи одиторска дейност, съгласно Закона за независимия финансов одит.

Какви рискове покрива застраховката:

✔ Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за имуществени вреди, причинени на доверители, ако са пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионалните задължения като дипломиран експерт-счетоводител или регистриран финансов одитор, (включително от небрежност, грешки или пропуски) съгласно действащата нормативна уредба;

✔ Всички разходи по уреждане на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, до договорените в застраховката лимити.

Професионална отговорност на медицински персонал

Сключва се задължително от лечебните заведения за медицинския персонал, съгласно чл. 189 от Закона за здравеопазването.

Какви рискове покрива застраховката:

✔ Суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за телесно увреждане (вкл. трайна загуба на работоспособност) или смърт, причинени на пациент(и) в резултат на виновно неизпълнение на професионални задължения вследствие на небрежност, грешки или пропуски при професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от страна на Застрахования и/или негови служители със съответна квалификация;

✔ Разходите по уреждане на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, като договорените в застраховката лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти

Застраховката се сключва задължително от лицата, извършващи тези дейности, съгласно Кодекса за застраховане и Наредбата за застрахователния брокер и застрахователния агент.

Какви рискове покрива застраховката:

✔ Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият, застрахователният брокер или негов служител е законово задължен да заплати като обезщетение за вредите, настъпили при или по повод извършване на дейност по застрахователно и/или презастрахователно посредничество вследствие на виновно действие или бездействие съгласно действащата нормативна уредба;

✔ Суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за вредите, причинени от виновно действие или бездействие на застрахователен агент – физическо лице или на негови служители, ако той е юридическо лице, по повод извършване на застрахователно посредничество съгласно действащата нормативна уредба;

✔ Разходи по уреждане на претенции.

Свържи се с нас

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]

В случай на настъпило застрахователно събитие виж тук.