Политика за поверителност на БенчМарк Брокер

Моля да се запознаете с информацията в настоящия документ и при въпроси можете да се обърнете към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.

КОЙ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ДАННИ.

Вашите данни се обработват от ЗБ „БенчМарк Брокер“ ООД, ЕИК 206231642, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Вискяр планина №19, ет. 2, лицензиран застрахователен брокер с Удостоверение от КФН №731-ЗБ/29.01.2021 г.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ:

Когато се обръщате към нас, за да ни възложите застрахователно посредничество (да Ви съдействаме да се снабдите с оферта от застрахователи за интересуваща ви застраховка, да сключите чрез нас застраховка, да подадете уведомление за щета, да подновите застраховка, и т.н.), да зададете въпроси, или да подадете жалба, ние може да получим от Вас или да Ви помолим да ни предоставите определена информация.

Събираме данни за Вашите имена и ЕГН, данни за контакт като имейл адрес, постоянен адрес и адрес, на който пребивавате, мобилен или друг телефонен номер. Събираме данните, за да Ви идентифицираме и отразим Вашите данни в застрахователния договор и/или в регистъра за жалби, за да можем да Ви изпращаме съобщения относно Ваша поръчка на застраховка, да Ви уведомяваме за падеж на вноска или изтичане на срок на застрахователния договор, за да Ви изпращаме застрахователната Ви полица, да контактуваме с Вас, или да получите отговор на Ваша жалба, както и да Ви предоставяме информация за отстъпки и промоции като наш клиент и др. Ако сте направили поръчка през интернет страницата ни или се записвате за получаване на бюлетин, получаваме техническа информация относно Вашето устройство, с което отваряте нашата страница, IP адрес при посещение на страницата – с цел да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга. Може да събираме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително имейл комуникация, изпратена от и до нас или като използваме технологии, наречени „бисквитки“, включително за локацията Ви с Ваше разрешение, за да Ви укажем най-близкия наш офис. За да научите какви бисквитки използваме и начина, по който може да ги управлявате, моля запознайте се с Политиката за използване на „бисквитки“. Когато желаете да сключите чрез нас имуществена застраховка, събираме данни и за Вашето семейно положение или данни за имотно състояние. Събираме чувствителни данни, свързани с Вашето здравословно състояние, само ако желаете да сключите чрез нас застраховка живот, медицински застраховки или други застраховки, изискващи предварителна информация за Вашето здравословно състояние, или когато Ви съдействаме за предявяване на претенции пред застрахователите при настъпили застрахователни събития, свързани с увреждания на здравето като в тези случаи данните са предоставени с Ваше съгласие. В изпълнение на наши задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари събираме, в процеса на извършване на комплексна проверка на клиента, данни от лична карта и снимка (от копие на л.к.); дата и място на раждане; данни за свързани лица, заемащи висша държавна длъжност; гражданство; държава на постоянно пребиваване; професионална дейност; крайни собственици на клиент ЮЛ; произход на средствата, както и определена финансова информация – данни за банкови сметки, произход на средствата; длъжност, в организацията/дружеството, в което работите или представлявате – когато влизаме в договорни отношения с организация/юридическо лице; за целите на сключване на групови застраховки от Вашия работодател, когато Вие сте застраховано лице; или за предявяване на застрахователни претенции от Вашия работодател (например при настъпили щети на управляван от Вас служебен автомобил), в които случаи може да събираме и Вашите имена и ЕГН.

Когато обработваме личните Ви данни за целите на основната ни дейност по застрахователно посредничество, за осигуряване на сигурността в нашите обекти, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена, ЕГН и адрес, ние не бихме могли да издадем застрахователна полица. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете.

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите, можем да обработваме всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. в публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация, получена по повод изпълнение на законни разпоредби. Ние може да събираме данни за Вас и от публични източници, например търговския регистър за справка за представителната Ви власт относно дружеството, с което сключваме договор. Ние можем да получим Ваши данни и от Вашия работодател, например когато са Ви посочили като лице за контакт с оглед изпълнение на сключения с нас договор.

За да поддържаме данните Ви в актуален вид, можем да изискваме от Вас да ги актуализирате, коригирате, или да потвърдите верността им.

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Обработваме Вашите лични данни, въз основа на следните правни основания:

 • във връзка със сключване и за изпълнение на договор за възлагане, който сключваме с Вас (включително в устна форма при сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ или „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“); в това число предоставяне на съдействие за предявяване на претенции пред застрахователите при настъпили застрахователни събития или щети; или
 • за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Закона за мерките срещу изпиране на пари или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи; или
 • наш или на трето лице легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес са подобряване сигурността в нашите офисите (за което извършваме видеонаблюдение), повишаване качеството на обслужването (за което например извършваме видеонаблюдение или може да записваме разговорите с клиенти) или да Ви изпратим анкета по телефон за оценка на обслужването, което сте получили и поддържане на отношенията с нашите клиенти, за управление на клиентска база за наши рекламни цели, както и на наши партньори по клубна карта, водене на кореспонденция с клиенти и трети лица по имейл, по поща или чрез нашия чат на интернет страницата ни във връзка с техни запитвания, жалби или с цел да им предложим нашите услуги, при установяване упражняванe и защита на правни претенции. Примери за легитимен интерес на трето лице (Вашият работодател) са предявяване на застрахователни претенции от Вашия работодател за получаване на обезщетение при щети на управляван от Вас служебен автомобил и др.
 • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи, например за да получавате съобщения от нас за отстъпки и промоции, предоставяни от нас или от нашите партньори по програмата, предоставеното Ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, при което ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие.

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените ЦЕЛИ:

 • Да Ви предоставим услугите ни, свързани със застрахователно посредничество, които извършваме и които Вие сте поискали, включително да Ви уведомяваме за падежи на вноски или изтичане на срокове за подновяване на застрахователния Ви договор, да съдействаме при заявяване на претенция/щета към застрахователя при настъпване на застрахователно събитие;
 • Да Ви предоставяме отстъпки като клиент;
 • Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили оплакване/жалба или искане за оферта за услуга, или да Ви уведомяваме за промени в работата на офисите, или за пробив в сигурността на данните;
 • Да спазваме правни, регулаторни и други изисквания (включително за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма), да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 • Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет страницата ни, за да отговаря тя най-оптимално на Вашите предпочитания и на използваните от Вас устройства;
 • Да гарантираме качеството на обслужването, сигурността на персонала и клиентите и опазване на имуществото в нашите офиси;
 • Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление;
 • Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

 • Застрахователните дружества, които сте избрали с наше съдействие;
 • Нашите адвокати, професионални консултанти и одитори;
 • Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • Наши доставчици на услуги (счетоводни, поддръжка на ИТ системите, куриерски услуги и др.) или на бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни, или ви изпращаме рекламни/маркетингови съобщения.

Когато сключваме договори в писмена форма с търговците, с които работим, изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Застрахователните дружества, с които сте избрали да сключите застрахователен договор ще обработват Вашите лични данни за собствени цели, така както са описани в тяхната информация за поверителност. Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

Спазваме принципа, че личните Ви данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Съхраняваме данните Ви, докато сте клиент на Дружеството и за срок от 10 години след годината на прекратяване на правоотношението, при отчитане на сроковете за съхранение на счетоводна информация. При определени обстоятелства, ако от нас се изисква по-дълъг срок на съхранение по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Прилагаме организационни, физически и технологични мерки, за да гарантираме сигурността на данните. Приели сме необходимите вътрешни политики. Служителите ни са запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването е сведено до минимума данни, необходим за постигане на съответните цели.

Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

 • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
 • вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки, за да се гарантира сигурността на обработването;
 • технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.

Вие имате следните ПРАВА съгласно законодателството за защита на личните данни:

Право на достъп: Имате право да получите от нас потвърждение дали данните Ви се обработват и ако това е така, да получите копие от данните и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че за допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.

Право на коригиране: Ако данните Ви са непълни или неточни, имате право да поискате тяхното коригиране.

Право на ограничаване на обработването: В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

Право на преносимост: Имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработването се извършва по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие.

Право на оттегляне на съгласието: Ако обработването се основава на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време.

Право да направите възражение: Имате право да възразите пред Дружеството срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните Ви данни няма да се обработват занапред. Винаги може да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и в този случай ще прекратим обработването незабавно.

Право на жалба: Ако прецените, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на действащото законодателство, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни , с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите, в които данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани; ако оттеглите своето съгласие, в случай че обработването се основава на него; ако упражните правото си на възражение и др.

В случай че отнасящи се до Вас данни се използват за целите на директния маркетинг, имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработването им за този вид маркетинг (което би могло да включва и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг) и ние ще прекратим обработването им.

Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени и при наличие на законово основание за обработване, някои от тях могат да са неприложими, напр. ще можем да променим, ограничим или заличим личните Ви данни само до степента, реда и начина, по които сме длъжни да ги запазим поради регулаторни или правни изисквания.

Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.

КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАЖНИТЕ СВОИТЕ ПРАВА

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

При въпроси и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни, молим да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните, на адрес: гр. София, ул. Вискяр планина №19, ет.2, или по ел. поща на [email protected]