Политика за поверителност

Политика за поверителност на БенчМарк Брокер ООД

Моля да се запознаете с информацията в настоящия документ и при въпроси можете да се обърнете към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.

КОЙ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ДАННИ.

Вашите данни се обработват от ЗБ „БенчМарк Брокер“ ООД, ЕИК 206231642, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Вискяр планина №19, ет. 2, лицензиран застрахователен брокер с Удостоверение от КФН №731-ЗБ/29.01.2021 г.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ:

Когато се обръщате към нас, за да ни възложите застрахователно посредничество (да Ви съдействаме да се снабдите с оферта от застрахователи за интересуваща ви застраховка, да сключите чрез нас застраховка, да подадете уведомление за щета, да подновите застраховка, и т.н.), да зададете въпроси, или да подадете жалба, ние може да получим от Вас или да Ви помолим да ни предоставите определена информация.

Събираме данни за Вашите имена и ЕГН, данни за контакт като имейл адрес, постоянен адрес и адрес, на който пребивавате, мобилен или друг телефонен номер. Събираме данните, за да Ви идентифицираме и отразим Вашите данни в застрахователния договор и/или в регистъра за жалби, за да можем да Ви изпращаме съобщения относно Ваша поръчка на застраховка, да Ви уведомяваме за падеж на вноска или изтичане на срок на застрахователния договор, за да Ви изпращаме застрахователната Ви полица, да контактуваме с Вас, или да получите отговор на Ваша жалба, както и да Ви предоставяме информация за отстъпки и промоции като наш клиент и др. Ако сте направили поръчка през интернет страницата ни или се записвате за получаване на бюлетин, получаваме техническа информация относно Вашето устройство, с което отваряте нашата страница, IP адрес при посещение на страницата – с цел да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга. Може да събираме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително имейл комуникация, изпратена от и до нас или като използваме технологии, наречени „бисквитки“, включително за локацията Ви с Ваше разрешение, за да Ви укажем най-близкия наш офис. За да научите какви бисквитки използваме и начина, по който може да ги управлявате, моля запознайте се с Политиката за използване на „бисквитки“. Когато желаете да сключите чрез нас имуществена застраховка, събираме данни и за Вашето семейно положение или данни за имотно състояние. Събираме чувствителни данни, свързани с Вашето здравословно състояние, само ако желаете да сключите чрез нас застраховка живот, медицински застраховки или други застраховки, изискващи предварителна информация за Вашето здравословно състояние, или когато Ви съдействаме за предявяване на претенции пред застрахователите при настъпили застрахователни събития, свързани с увреждания на здравето като в тези случаи данните са предоставени с Ваше съгласие. В изпълнение на наши задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари събираме, в процеса на извършване на комплексна проверка на клиента, данни от лична карта и снимка (от копие на л.к.); дата и място на раждане; данни за свързани лица, заемащи висша държавна длъжност; гражданство; държава на постоянно пребиваване; професионална дейност; крайни собственици на клиент ЮЛ; произход на средствата, както и определена финансова информация – данни за банкови сметки, произход на средствата; длъжност, в организацията/дружеството, в което работите или представлявате – когато влизаме в договорни отношения с организация/юридическо лице; за целите на сключване на групови застраховки от Вашия работодател, когато Вие сте застраховано лице; или за предявяване на застрахователни претенции от Вашия работодател (например при настъпили щети на управляван от Вас служебен автомобил), в които случаи може да събираме и Вашите имена и ЕГН.

Когато обработваме личните Ви данни за целите на основната ни дейност по застрахователно посредничество, за осигуряване на сигурността в нашите обекти, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена, ЕГН и адрес, ние не бихме могли да издадем застрахователна полица. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете.

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите, можем да обработваме всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. в публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация, получена по повод изпълнение на законни разпоредби. Ние може да събираме данни за Вас и от публични източници, например търговския регистър за справка за представителната Ви власт относно дружеството, с което сключваме договор. Ние можем да получим Ваши данни и от Вашия работодател, например когато са Ви посочили като лице за контакт с оглед изпълнение на сключения с нас договор.

За да поддържаме данните Ви в актуален вид, можем да изискваме от Вас да ги актуализирате, коригирате, или да потвърдите верността им.

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Обработваме Вашите лични данни, въз основа на следните правни основания:

 • във връзка със сключване и за изпълнение на договор за възлагане, който сключваме с Вас (включително в устна форма при сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ или „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“); в това число предоставяне на съдействие за предявяване на претенции пред застрахователите при настъпили застрахователни събития или щети; или
 • за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Закона за мерките срещу изпиране на пари или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи; или
 • наш или на трето лице легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес са подобряване сигурността в нашите офисите (за което извършваме видеонаблюдение), повишаване качеството на обслужването (за което например извършваме видеонаблюдение или може да записваме разговорите с клиенти) или да Ви изпратим анкета по телефон за оценка на обслужването, което сте получили и поддържане на отношенията с нашите клиенти, за управление на клиентска база за наши рекламни цели, както и на наши партньори по клубна карта, водене на кореспонденция с клиенти и трети лица по имейл, по поща или чрез нашия чат на интернет страницата ни във връзка с техни запитвания, жалби или с цел да им предложим нашите услуги, при установяване упражняванe и защита на правни претенции. Примери за легитимен интерес на трето лице (Вашият работодател) са предявяване на застрахователни претенции от Вашия работодател за получаване на обезщетение при щети на управляван от Вас служебен автомобил и др.
 • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи, например за да получавате съобщения от нас за отстъпки и промоции, предоставяни от нас или от нашите партньори по програмата, предоставеното Ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, при което ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие.

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените ЦЕЛИ:

 • Да Ви предоставим услугите ни, свързани със застрахователно посредничество, които извършваме и които Вие сте поискали, включително да Ви уведомяваме за падежи на вноски или изтичане на срокове за подновяване на застрахователния Ви договор, да съдействаме при заявяване на претенция/щета към застрахователя при настъпване на застрахователно събитие;
 • Да Ви предоставяме отстъпки като клиент;
 • Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили оплакване/жалба или искане за оферта за услуга, или да Ви уведомяваме за промени в работата на офисите, или за пробив в сигурността на данните;
 • Да спазваме правни, регулаторни и други изисквания (включително за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма), да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 • Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет страницата ни, за да отговаря тя най-оптимално на Вашите предпочитания и на използваните от Вас устройства;
 • Да гарантираме качеството на обслужването, сигурността на персонала и клиентите и опазване на имуществото в нашите офиси;
 • Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление;
 • Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

 • Застрахователните дружества, които сте избрали с наше съдействие;
 • Нашите адвокати, професионални консултанти и одитори;
 • Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • Наши доставчици на услуги (счетоводни, поддръжка на ИТ системите, куриерски услуги и др.) или на бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни, или ви изпращаме рекламни/маркетингови съобщения.

Когато сключваме договори в писмена форма с търговците, с които работим, изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Застрахователните дружества, с които сте избрали да сключите застрахователен договор ще обработват Вашите лични данни за собствени цели, така както са описани в тяхната информация за поверителност. Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

Спазваме принципа, че личните Ви данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Съхраняваме данните Ви, докато сте клиент на Дружеството и за срок от 10 години след годината на прекратяване на правоотношението, при отчитане на сроковете за съхранение на счетоводна информация. При определени обстоятелства, ако от нас се изисква по-дълъг срок на съхранение по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Прилагаме организационни, физически и технологични мерки, за да гарантираме сигурността на данните. Приели сме необходимите вътрешни политики. Служителите ни са запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването е сведено до минимума данни, необходим за постигане на съответните цели.

Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

 • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
 • вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки, за да се гарантира сигурността на обработването;
 • технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.

Вие имате следните ПРАВА съгласно законодателството за защита на личните данни:

Право на достъп: Имате право да получите от нас потвърждение дали данните Ви се обработват и ако това е така, да получите копие от данните и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че за допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.

Право на коригиране: Ако данните Ви са непълни или неточни, имате право да поискате тяхното коригиране.

Право на ограничаване на обработването: В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

Право на преносимост: Имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработването се извършва по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие.

Право на оттегляне на съгласието: Ако обработването се основава на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време.

Право да направите възражение: Имате право да възразите пред Дружеството срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните Ви данни няма да се обработват занапред. Винаги може да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и в този случай ще прекратим обработването незабавно.

Право на жалба: Ако прецените, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на действащото законодателство, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни , с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите, в които данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани; ако оттеглите своето съгласие, в случай че обработването се основава на него; ако упражните правото си на възражение и др.

В случай че отнасящи се до Вас данни се използват за целите на директния маркетинг, имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработването им за този вид маркетинг (което би могло да включва и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг) и ние ще прекратим обработването им.

Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени и при наличие на законово основание за обработване, някои от тях могат да са неприложими, напр. ще можем да променим, ограничим или заличим личните Ви данни само до степента, реда и начина, по които сме длъжни да ги запазим поради регулаторни или правни изисквания.

Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.

КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАЖНИТЕ СВОИТЕ ПРАВА

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

При въпроси и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни, молим да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните, на адрес: гр. София, ул. Вискяр планина №19, ет.2, или по ел. поща на [email protected]

Политика за поверителност на БенчМарк Кредит АД

Защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение и бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства обработваме личните данни, които клиентите, сътрудниците, партньорите и доставчиците (общо наричани още Субекти на данни) предоставят чрез сайта, писмено или по друг начин, във връзка с предлаганите от Дружеството продукти и услуги или с цел разглеждане на възможността за предоставяне на такива услуги.
Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте запознати с нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас. Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Моля да се запознаете с информацията в настоящия документ и при въпроси можете да обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.

Кой обработва Вашите данни.

Вашите данни се обработват от кредитен посредник “БенчМарк Кредит“ АД (“Дружеството”) ЕИК 206138444, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Вискяр планина №19, ет.2. “БенчМарк Кредит АД“ АД е Кредитен посредник, вписан в Регистъра на БНБ по чл. 51 от ЗКНИП под № BCI000075/2020 г.

Вид, цел и основание на обработката на личните данни.

Събираме и обработваме следните групи лични данни:

1. Относно физическата идентичност на лицата – имена и лични данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка, имейл адрес и др.).

2. Относно имуществено състояние и социална идентичност на лицата:

– данни за доходи и социално положение – данни относно семейното положение на лицето, брой членове на семейството (в това число деца до 18 години) – данните се събират при необходимост от установяване на доходите, с оглед изготвяне на анализ за финансовите възможности на лицето.

– данни относно професионален статус, образованието и допълнителната квалификация на физическото лице – данни относно имотното и финансово състояние на физическото лице, участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа в дружества и др. – данните се предоставят от физическото лице при подадено от него или представлявано от лицето юридическо лице искане за финансиране, с оглед оценка на кредитоспособността на лицето, установяване на финансовото състояние и платежоспособност на съответното лице.

3. Данни относно икономическа идентичност

– данни относно имотното и финансово състояние на физическото лице, участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа в дружества и др. – данните се предоставят от физическото лице при подадено от него или представлявано от лицето юридическо лице искане за финансиране, с оглед оценка на кредитоспособността на лицето, установяване на финансовото състояние и платежоспособност на съответното лице.

Може да събираме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително имейл комуникация, изпратена от и до нас или като използваме технологии, наречени „бисквитки“, включително за локацията Ви с Ваше разрешение, за да Ви укажем най-близкия наш офис. За да научите какви бисквитки използваме и начина по който може да ги управлявате, моля запознайте се с Политиката за използване на „бисквитки“.

Дружеството не събира, не обработва и не съхранява лични данни на физически лица, представляващи специални категории лични данни като данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, сексуална ориентация, религиозни или философски убеждения и други подобни.

Обработваме данните за следните ЦЕЛИ:

За изпълнение на договор или за нуждите на преддоговорни отношения:

 • установяване на самоличността;
 • управление и изпълнение на заявките на клиента за продукти или услуги;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор;
 • изпращане с куриерски услуги на преддоговорна информация и проект на договор и други свързани документи;
 • анализ на кредитната история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща за клиента оферта;
 • извършване на кредитна оценка за оценка на заявката на клиента за предоставяне на услуги;
 • индивидуализация на страна по договор;
 • обезпечаване на изпълнението на договор за предоставяне на съответната услуга;
 • уведомление за продуктите и услугите, изпращане на уведомления или отговори на подадени молби, искания, жалби, предложения, но само доколкото са свързани с ползвани или предстоящи за ползване от клиент услуги и/или продукти, както и във връзка с реализиране на договорни взаимоотношения с посредници, агенти, сътрудници, доставчици и партньори;

За изпълнение на нормативни задължения

 • Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП);
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и др.;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите във връзка с производства по проверки и жалби;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

За легитимни цели:

 • индивидуализиране на клиента с цел предоставяне на услуги по кредитно и брокерско посредничество;
 • за извършване на основен анализ на данните с цел индивидуализиране на предлаганите услуги към конкретните потребности на клиента;
 • съвет за конкретен кредит и/или брокерско посредничество;
 • извършване на предварителна оценка на кредитоспособността на клиента;
 • индивидуализиране на посредник, агент, сътрудник, доставчик или партньор като страна по договор и във връзка с осъществяване на разплащания.

Ако обработваме данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от Субекта на данни писмено на адреса на управление на Дружеството, или на поща: [email protected]

На кого можем да разкрием Вашите данни

При осъществяване на дейността си не разкриваме личните Ви данни, освен ако предоставянето на определена информация не е задължително по закон, или за изпълнение на сключения помежду ни договор или възложената услуга – в тези случаи можем да предоставим лични данни на финансовата или банкова институция, пред която кандидатствате за кредит. При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни на компетентни публични органи и/или надзорни органи в производства пред тях, или на друго лице, когато се изисква от нас по закон.

В определени случаи от нас се изисква да разкриваме информация: в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение; въз основа на споразумение между нас и друг/и администратор/и или обработващ/и на лични данни, в съответствие с изискванията на действащото законодателство; при дадени от Вас инструкции или инструкции на лице, упълномощено от вас.

Изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни или които могат да ги получат от наше име, да гарантират тяхната поверителност и да ги управляват съгласно законовите изисквания.

Не разкриваме лични данни на трети лица извън разкриването им с цел предотвратяване на измами и/или оценка на кредитоспособност. Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

 • лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;
 • лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти;
 • лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти;
  Ние не извършваме предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

Как защитаваме Вашите данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Прилагаме организационни, физически и технологични мерки, за да гарантираме сигурността на данните. Приели сме необходимите вътрешни политики. Служителите ни са запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването е сведено до минимума данни, необходим за постигане на съответните цели.

Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

 • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
 • вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки, за да се гарантира сигурността на обработването;
 • технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Принципи, съблюдавани при обработване на лични данни

При обработването на събраните лични данни ние се ръководим от следните основни принципи, с цел да се гарантират Вашите права:

Законосъобразност, доброволност и прозрачност

Личните данни се обработват от нас въз основа на правни основания, предвидени в чл. 6 от Регламента и в съответствие с цялото действащо законодателство, като съблюдаваме да не бъдат засегнати по негативен начин физическите лица, чиито данни се обработват и в съответствие с морала и добрите нрави. Всички лични данни, които обработваме са ни предоставени изключително по доброволен начин и в настоящата Политика изрично указваме на нашите служители и клиенти правата, които имат във връзка с предоставяне на личните си данни, за всички мерки, които сме предприели за осигуряване на поверителността на данните, за целите и правилата за обработването им.

Ограничение на целите

Личните данни се обработват само за конкретни, предварително определени цели, заложени в настоящата Политика, индивидуалните договори, Общите условия на дружеството за финансов лизинг или заем, и съобразно изразено писмено съгласие на лицето, предоставило личните си данни.

Свеждане на данните до минимум

В работата си по събиране на лични данни се стремим и събираме само данни, които са достатъчни за постигане на целта, за която се събират.

Точност

Личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме поддържаме в актуален вид като при всяка настъпила промяна, за която сме уведомени от лицето, извършваме корекция в съответните регистри и база данни и уведомяваме третите лица, на които са предоставени тези данни за извършената корекция.

Ограничение на съхранението на данни

Съхраняваме личните данни за срокове, съобразно целта, за която са събрани и предвид нормативно определени срокове за съхранение. Следваме принципа, че данните се съхраняват и обработват само докато това е необходимо. При отпадане на необходимостта от обработване на данните за целите, за които са събрани, ще унищожим или заличим тези данни.

Цялостност и поверителност

Личните данни на лицата се обработват и съхраняват от нас по начин, който гарантира високо ниво на сигурност, включително защита срещу случайна загуба, срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, унищожаване или повреждане, чрез прилагане на подходящи технически или организационни мерки.
Личните данни в Дружеството се съхраняват при осигурени строги мерки за защита, в обезопасена софтуерна среда. Дружеството води отчетност за всички регистри относно дейностите по обработване на лични данни.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Спазваме принципа, че личните Ви данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Ако данните се обработват на основание искане за кандидатстване за отпускане на кредит – за максимален срок от една година от подаване на искането за кандидатстване за отпускане на кредит, ако искането не бъде одобрено.

Когато данните се обработват на основание сключен договор за кредит, съхраняваме данните Ви, за срок до прекратяването на договорното правоотношение и за срок от 10 години след годината на прекратяване на правоотношението, при отчитане на сроковете за съхранение на счетоводна информация.

При определени обстоятелства, ако от нас се изисква по-дълъг срок на съхранение по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период. Когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

Какви са Вашите права

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

Право на информация: като субект на лични данни, Вие имате право да получите информация за обработката на личните Ви данни, включително, но не само за целите, сроковете и основанията, за получателите и категориите получатели на лични данни и други. Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте, се използват с цел създаването на подходящ “профил” за Вас и имат за цел да предотвратяват измами. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

Право на достъп: Имате право да получите от нас потвърждение дали данните Ви се обработват и ако това е така, да получите копие от данните и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че за допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.
Право на коригиране : Ако данните Ви са непълни или неточни, имате право да поискате тяхното коригиране.

Право на ограничаване на обработването: В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

Право на преносимост: Имате право да получите личните Ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработването се извършва по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие.
Право на оттегляне на съгласието: Ако обработването се основава на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време.

Право да направите възражение: Имате право да възразите пред Дружеството срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните Ви данни няма да се обработват занапред. Винаги може да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и в този случай ще прекратим обработването незабавно.

Право на жалба: Ако прецените, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на действащото законодателство, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите, в които данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани; ако оттеглите своето съгласие, в случай че обработването се основава на него; ако упражните правото си на възражение; и др.

Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени и при наличие на законово основание за обработване някои от тях могат да са неприложими, напр. ще можем да променим, ограничим или заличим личните Ви данни само до степента, реда и начина, по които сме длъжни да ги запазим поради регулаторни или правни изисквания.
Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.

Как можете да упражните своите права?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

При въпроси и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни, молим да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните, на адрес: гр. София, ул. Вискяр планина №19, ет.2, или на поща [email protected]

Политика за поверителност на БенчМарк Финанс

Моля да се запознаете с информацията в настоящия документ и при въпроси можете да се обърнете към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.

Кой обработва Вашите данни

Вашите данни се обработват от Инвестиционен посредник БенчМарк Финанс, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 32, вх. А, с лиценз за инвестиционен посредник от КФН № 03-0212/09.05.2006г., вписано в ТР към Агенцията по вписванията с ЕИК 131225156, наричано по-долу „Дружеството“.

На какво основание и за какви цели обработваме Вашите данни

Ако желаете да откриете сметка за търговия в Дружеството, от Вас ще бъде поискана определена информация, чрез която да установим Вашата идентификация. За да открием реална сметка и да сключим договор за предоставяне на инвестиционни услуги, ние следва да удостоверим Вашата самоличност, поради което изискваме от Вас данни за физическата Ви идентичност (като име, дата и място на раждане, документ за самоличност, местожителство, гражданство, данни за контакт и др.). За да Ви предоставим най-подходящата инвестиционна услуга, изискваме информация относно опита и познанията Ви в областта на инвестициите. Събираме и определена финансова информация, включваща данни за доходи, имущество, банкова информация и др. Може да Ви бъде изискана допълнителна информация, която ни е необходима за изпълнение на нормативните задължения за идентификация и поддръжка на данните в актуален вид и обем.

Ние обработваме Вашите данни на законово основание и в изпълнение на нормативните задължения, които се прилагат спрямо Дружеството, като инвестиционен посредник, да идентифицира и категоризира клиентите си, да определя данъчния им статус и да предприема мерки срещу изпирането на пари. Тези задължения са предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите актове по тяхното прилагане. Ако прецените, че не желаете да ни предоставите определени данни, има вероятност да не може да получите исканата услуга. Освен за горепосочените цели, можем да обработваме данните Ви, за да Ви предоставяме текуща информация за продукти и услуги, за която смятаме, че представлява интерес за Вас. В тези случаи извършваме обработката, само ако сме получили Вашето съгласие за получаване на такава информация. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Спазваме правилото, че по всяко време можете да възразите срещу обработването на данните за посочените цели, като в този случай прекратяваме обработването незабавно.

Ако се регистрирате за продукта ни „Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари“, (напр., като откриете демо сметка, или чрез участие в семинари или курсове) или желаете да Ви посредничим за откриване на реална сметка, информацията, която изискваме от Вас, е сведена до минимума данни (име и данни за контакт), които са ни необходими за предоставяното на услугата и за връзка с Вас. В тези случаи извършваме обработката и Ви изпращаме информация за продукта въз основа на нашия легитимен интерес да повишаваме знанията и уменията Ви в областта на търговията с финансови инструменти, с оглед възможността да станете реален клиент, както и за да подобряваме качеството на услугите. Обработваме данните Ви, само доколкото това е необходимо за изпълнение на описаните по-горе цели и при спазване на принципа, че това не накърнява Вашите права по начин, който би имал предимство пред легитимния ни интерес. Спазваме правилото, че по всяко време можете да възразите срещу обработването на данните за посочените цели.

Лични данни могат да се събират и чрез използването на „бисквитки“ (cookies), разгледани в Политиката за използване на „бисквитки“.

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите, можем да обработваме всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. в публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация, получена по повод изпълнение на законни разпоредби.

За да поддържаме данните Ви в актуален вид, можем да изискваме от Вас да ги актуализирате, коригирате или да потвърдите верността им.

На кого можем да разкрием Вашите данни

Ние не разкриваме личните Ви данни, освен ако предоставянето на определена информация не е позволено от приложимото право и е необходимо за изпълнението на съответната услуга. При извънредни обстоятелства е възможно да предоставим Ваши лични данни на компетентни публични органи и/или надзорни органи в производства пред тях, или на друго лице, когато се изисква от нас по закон. В определени случаи от нас се изисква да разкриваме информация: в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение; въз основа на споразумение между нас и друг/и администратор/и или обработващ/и лични данни, в съответствие с изискванията на действащото законодателство; при дадени от Вас инструкции или инструкции на лице, упълномощено от Вас, съгласно условията на Договора за търговия. Изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни или които могат да ги получат от наше име, да гарантират тяхната поверителност и да ги управляват съгласно законовите изисквания.

Как защитаваме Вашите данни

Прилагаме организационни, физически и технологични мерки, за да гарантираме сигурността на данните. Приели сме необходимите вътрешни политики. Служителите ни са запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването е сведено до минимума данни, необходим за постигане на съответните цели.

Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

   • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
   • мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
   • вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки, за да се гарантира сигурността на обработването;
   • технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Спазваме принципа, че личните Ви данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Съхраняваме данните Ви, докато сте клиент на Дружеството и за срок от 10 години след годината на прекратяване на правоотношението, при отчитане на сроковете за съхранение на счетоводна информация. При определени обстоятелства, ако от нас се изисква по-дълъг срок на съхранение по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.

Какви са Вашите права

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

Право на достъп: Имате право да получите от нас потвърждение дали данните Ви се обработват и, ако това е така, да получите копие от данните и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че за допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.

Право на коригиране: Ако данните Ви са непълни или неточни, имате право да поискате тяхното коригиране.

Право на ограничаване на обработването: В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

Право на преносимост: Имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработването се извършва по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие.

Право на оттегляне на съгласието: Ако обработването се основава на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време.

Право да направите възражение: Имате право да възразите пред Дружеството срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните Ви данни няма да се обработват занапред. Винаги може да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и в този случай ще прекратим обработването незабавно.

Право на жалба: Ако прецените, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на действащото законодателство, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите, в които данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани; ако оттеглите своето съгласие, в случай че обработването се основава на него; ако упражните правото си на възражение и др.

Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени и при наличие на законово основание за обработване, някои от тях могат да са неприложими, напр. ще можем да променим, ограничим или заличим личните Ви данни само до степента, реда и начина, по които сме длъжни да ги запазим поради регулаторни или правни изисквания.

Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.

Как можете да упражните своите права?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

Свържете се с нас

При въпроси и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни, моля да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните, на адрес: „БенчМарк Финанс“ АД, гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 32, вх. А или на имейл [email protected].