Транспортни застраховки

За нас
 
Застрахователното покритие осигурява превозвача или собственика на стоки при рекламации за частична и/или пълна липса, както и унищожение и/или повреда на превозвания с автомобилен, самолетен или плавателен транспорт товар, възникнали по време на превоза. Транспортните застраховки, които предлагаме, са „Отговорност на превозвача на товари по шосе“ и „Карго“.

Отговорност на превозвача на товари по шосе

Покрива се материалната отговорност на превозвача за цялостна или частична липса и/или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари със собствени и/или наети превозни средства. Покриват се и разумно направените разходи за предотвратяване и намаляване на щетите. Застраховката покрива и разходи за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса. При международен автомобилен превоз покритите рискове и лимит на отговорност са съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари ЧМР, а при превоз на територията на Република България – съгласно Закона за автомобилните превози. Застраховката може да бъде договорена и за каботажни превози.

Карго

Осигурява застрахователно покритие на всички товари при внос, износ или реекспорт, и свързаните с тях материални интереси по време на превоз срещу загуба, повреда и разходи, понесени при настъпване на застрахователно събитие
Застрахователното покритие е съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:

Институтски Карго Клаузи (A) – 1/1/82 /Пълно покритие/
Институтски Карго Клаузи (В) – 1/1/82 /Ограничено покритие/
Институтски Карго Клаузи (C) – 1/1/82 /Минимално покритие/

При сключване на абонаментна застраховка се осигурява непрекъсната и пълна застрахователна защита на всички или някои видове товари за определен срок от време при предварително договорени застрахователни условия и преференциални тарифни числа.

Свържи се с нас

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]

В случай на настъпило застрахователно събитие виж тук.