Злополука

За нас
 
Застраховките покриват всяко събитие, довело до смърт или телесно увреждане на застрахованото лице в резултат на непредвидени и внезапни въздействия от външен произход, които застрахованото лице не си е причинило умишлено. Освен ако не е договорено изрично, се застраховат клинично здрави лица до 65 годишна възраст. За лица под 14 год. не се покрива рискът смърт от злополука.

Според нуждите от покриване на рисковете, свързани със здравето на индивидуални клиенти, могат да бъдат договорени следните рискове по застраховки Злополука:

✔ Смърт, настъпила вследствие злополука

✔ Може да бъде договорено и включване на допълнителни рискове

✔ Трайна загуба на работоспособност, настъпила вследствие злополука

✔ Временна неработоспособност, настъпила вследствие злополука

✔ Хирургическо лечение, извършено по повод настъпила злополука

✔ Дневни пари за болничен престой вследствие злополука

✔ Възстановяване на медицински разходи, извършени по повод настъпила злополука

✔ Възстановяване на разходи за медицински транспорт или репатриране, извършени по повод настъпила злополука

✔ Разходи за погребение при смърт, настъпила вследствие злополука

✔ Фрактури на застрахованото лице вследствие злополука

✔ Дентална помощ, извършена по повод настъпила злополука

✔ Изгаряния, настъпили вследствие на злополука

Всички видове застраховки Злополука можеш да разгледаш в страницата по-долу.

Трудова злополука

Задължителна застраховка съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска Трудова злополука. Застрахователната сума се определя на базата месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.

Какви рискове покрива застраховката:

✔ Смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;

✔ Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;

✔ Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Могат да бъдат включени и следните допълнителни рискове:

✔ Смърт вследствие на битова злополука

✔ Трайно намалена работоспособност вследствие на битова злополука

✔ Временна неработоспособност вследствие на битова злополука

✔ Временна неработоспособност вследствие на общо заболяване

✔ Медицински разноски вследствие на трудова и/или битова злополука

✔ Медицински разноски вследствие на общо заболяване

Злополука на местата в МПС

Застраховат се всички места или само на шофьора по рискове смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.

Злополука на пътниците в общественият транспорт

Застраховката е задължителна. Покритието е валидно за пътниците в обществен превоз, снабдени с билети или карти или имащи право на безплатно пътуване, когато те се намират в превозното средство или в непосредствена близост до него преди качване или след слизане. Застраховани са рисковете от смърт и трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Минималната застрахователна сума за един пътник е определена от МС с Наредбата за задължително застраховане за съответния период.

Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия

Покрива се застрахователна сума, която се договоря при сключване на застрахователна полица от собственика, ползвателя, наемателя или организатора на мероприятието по следните рискове:

✔ Смърт вследствие на злополука

✔ Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука

✔ Медицински разноски вследствие на злополука

✔ Репатриране вследствие на злополука

Злополука на спортисти

Застраховат се български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала, в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, както и треньори и спортни съдии. Застраховката може да бъде индивидуална или групова.

Какви рискове покрива застраховката:

✔ Смърт вследствие на злополука, настъпила по време на състезания и тренировки

✔ Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука, настъпила по време на състезания и тренировки

✔ Смърт вследствие на битова злополука

✔ Трайно намалена работоспособност вследствие на битова злополука

✔ Временна неработоспособност вследствие на злополука, настъпила по време на състезания и тренировки

✔ Временна неработоспособност вследствие на битова злополука

✔ Медицински разноски и/или репатриране вследствие на злополука настъпила по време на състезания и тренировки

✔ Медицински разноски и/или репатриране вследствие на битова злополука

✔ Разходи за хирургически операции

Злополука на учащи

Застраховката е предназначена за учащи и за персонал (учители и обслужващ персонал) на учебни заведения, както и за децата и персонала в детски градини и ясли.

Какви рискове покрива застраховката:

✔ Смърт вследствие на злополука

✔ Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука

✔ Временна неработоспособност вследствие на злополука

✔ Медицински разноски вследствие на злополука

✔ Гражданска отговорност на застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени материални щети на учебното заведение

✔ Временна загуба на работоспособност вследствие на акутно заболяване

✔ Медицински разноски вследствие на акутно заболяване

Към застраховка Злополука на учащи могат да бъдат договорени и допълнителни рискове.

Злополука на гости на хотели

Застраховката е доброволна, сключва се от собствениците на хотели и се отнася за български или чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални или други места за подслон на територията на страната. Покрива рискове от злополука, като смърт, трайна неработоспособност и медицински разноски. Могат да бъдат сключени и допълнителни рискове, като кражба чрез взлом и гражданска отговорност.

Свържи се с нас

За повече информация се свържи с нас на телефон 02 494 21 81 или на имейл [email protected]

В случай на настъпило застрахователно събитие виж тук.